Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкт рішень 9 сесії (ч.2)

Дата: 11.06.2021 17:12
Кількість переглядів: 814

 

Безымянный

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

  РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

9    СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я                

 

від 22 червня   2021  року                      №  11                                  смт. Лопатин

Про  затвердження Положення

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

Лопатинської  селищної ради Львівської області

           

        Керуючись Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань регламенту ,етики, законності, захисту прав і законних інтересів громадян, Лопатинська селищна рада ,-

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про  відділ бухгалтерського обліку та звітності Лопатинської селищної ради Львівської області (додається).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, етики, законності, захисту прав і законних інтересів громадян    (голова  Антонюк Н.Ю.).

 

 

 

 

Селищний  голова                                                 Олег Микитин

 

 

 

                                                                       

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                   рішенням сесії               

                                                                          Лопатинської  селищної ради

                                                    Від 22.06 .2021р. №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

Лопатинської селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Лопатинської селищної   ради (далі за текстом – Відділ) є самостійним підрозділом та виконує функції бухгалтерської служби.

1.2. Відділ не є юридичною особою.

1.3. Відділ безпосередньо підпорядкований селищному голові.

1.4. Штатний розпис Відділу затверджується селищним головою.

1.5.Начальник та спеціалісти Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, приймаються на посаду та звільняються з посади селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

1.6. Обов’язки між посадовими особами Відділу розподіляються згідно посадових інструкцій, які затверджуються селищним головою.

1.7. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування», також іншими Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та рекомендаціями міністерства фінансів України, Державної Казначейської Служби України, , іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово - господарську діяльність Лопатинської селищної ради, рішеннями селищної ради, виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням.

1.8. Відділ утримується за рахунок коштів  бюджету Лопатинської територіальної громади.

1.9. Положення про Відділ затверджується рішенням сесії селищної ради.

1.10. Назва відділу українською мовою:

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Лопатинської селищної ради ;

1.11.Місцезнаходження Відділу:

вул. Центральна,12,  смт. Лопатин, Львівська область, 80261.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ.

 

2.1.Основною метою Відділу є здійснення оперативного і бухгалтерського обліку та складання звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з урахуванням особливостей бухгалтерського обліку бюджетних установ.

2.2 Відділ бухгалтерського обліку та звітності вiдповiдно до покладених на нього завдань:

2.2.2. веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному секторi, а також інших нормативно-правових актiв щодо ведення бухгалтерського облiку, в тому числi

з використанням унiфiкованої автоматизованої системи бухгалтерського облiку та звітності;

2.2.3 складає на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та iншу звітність (декларацiї) в порядку, встановленому законодавством;

2.2.4 здійснює поточний контроль за:

 • дотриманням бюджетного законодавства при взяттi бюджетних зобов'язань, їх реєстрацiї в органах Державної казначейської служби та здiйсненням платежів вiдповiдно до взятих бюджетних зобов'язань;
 • правильнiстю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;
 • веденням бухгалтерського облiку, складенням фiнансової та бюджетної
 • звiтностi, дотриманням бюджетного законодавства та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному секторi, а також інших нормативно-правових актiв ,щодо ведення бухгалтерського облiку бухгалтерськими службами бюджетних установ, якi пiдпорядкованi бюджетнiй установi;

2.2.5. своєчасно подає звiтнiсть;

2.2.6.своєчасно та у повному обсязi перераховує податки i збори (обов'язковi платежi) до вiдповiдних бюджетiв;

2.2.7. забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актiв щодо:

 • використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних) та iнформацiйних ресурсiв пiд час прийняття та оформлення документiв щодо проведення господарських операцiй;
 • iнвентаризацiї необоротних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв, розрахункiв та iнших статей балансу;

2.2.8 проводить аналiз даних бухгалтерського облiку та звiтностi, у тому числi зведеної звiтностi, щодо причин зростання дебiторської та кредиторської

заборгованостi, розробляє та здiйснює заходи щодо стягнення дебiторської та погашення кредиторської заборгованостi, органiзовує та проводить роботу з її списання вiдповiдно до законодавства;

2.2.9 забезпечує:

 • дотримання порядку проведення розрахункiв за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетнi кошти;
 • достовiрнiсть та правильнiсть оформлення iнформацiї, включеної до реєстрiв бюджетних зобов'язань та бюджетних фiнансових зобов'язань;
 • повноту та достовiрнiсть даних пiдтвердних документiв, якi формуються та подаються в процесi казначейського обслуговування;
 • зберiгання, оформлення та передачу до архiву оброблених первинних документiв та облiкових регiстрiв, якi є пiдставою для вiдображення у бухгалтерському облiку операцiй та складення звiтностi, а також звiтностi;
 • користувачiв у повному обсязi правдивою та неупередженою iнформацiєю про фiнансовий стан бюджетної установи, результати її дiяльностi та рух бюджетних коштiв;
 • вiдповiднi структурнi пiдроздiли бюджетної установи даними бухгалтерського облiку, планування та звiтностi для прийняття обґрунтованих управлiнських рiшень,
 • складення економічно обгрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства;

2.2.10. бере участь у роботi з оформлення матерiалiв щодо нестачi, крадіжки грошових коштiв та майна, псування активiв;

2.2.11.розробляє та забезпечує здiйснення заходiв щодо дотримання та пiдвищення рiвня фiнансово-бюджетної дисциплiни її працiвникiв ;

2.2.12. здiйснює заходи щодо усунення порушень i недолiкiв, виявлених під час контрольних заходiв, проведених державними органами та пiдроздiлами

бюджетної установи, що уповноваженi здiйснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

         2.2.13. забезпечує реалізацію на території Лопатинської територіальної громади (далі-територіальна громада) державної політики у сфері соціального захисту населення, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

2.2.14. здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, членів сімей загиблого (померлого) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста), який призваний на військову службу під час мобілізації і загинув (помер) при виконанні обов’язків військової служби, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брав участь в антитерористичній операції та осіб мобілізованих до Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших збройних формувань утворених відповідно до законів України.

         2.2.15. здійснює заходи, спрямовані на забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій населення (особи з інвалідністю, ветерани війни, громадяни, які постраждали внаслідок ЧАЕС категорії 1, громадяни, які постраждали внаслідок ЧАЕС категорії 2 та діти ЧАЕС, відпочинок учасників АТО та членів їх сімей, оздоровлення дітей з малозабезпечених осіб);

         2.2.16.здійснює надання пільг пільговим категоріям населення (компенсація за перевезення автомобільним транспортом, залізничним транспортом, компенсація ПАТ «Укртелеком» за надання послуг зв’язку, громадянам ЧАЕС та особам з інвалідністю внаслідок війни та померлим громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, проїзду міжміським транспортом громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

         2.2.17. здійснює надання матеріальної допомоги (учасникам бойових дій АТО, членам сімей загиблих в Афганістані та інших локальних війнах та вдовам чорнобильців, що не мають статусу дружин померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, одноразова адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Лопатинської селищної ради, які потрапили в тяжку життєву ситуацію, компенсація членам сімей загиблих, померлих учасників АТО, за встановлення пам’ятників загиблим, померлим учасникам АТО);

   1. бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проєкту бюджету громади.

3. СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ.

 

3.1. Відділ очолює начальник відділу  - головний бухгалтер, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня селищним головою за результатами конкурсного відбору

3.2. У разі тимчасової відсутності начальника відділу - головного бухгалтера у зв’язку з відрядженням, відпусткою, тимчасовою втратою працездатності тощо - виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження селищного голови – на іншого працівника Відділу.

3.3. До складу Відділу входять: начальник відділу  - головний бухгалтер; спеціалісти І категорії..

 3.4. Працівники Відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою у порядку, встановленому трудовим законодавством, підпорядковуються начальнику відділу (головному бухгалтеру).

3.5. Начальник відділу  - головний бухгалтер безпосередньо підпорядкований та підконтрольний селищному голові.

 3.6. Начальник відділу  - головний бухгалтер:

 • Додержується Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну, рішень Лопатинської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень селищного голови, цим Положенням та інших законодавчих актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність.
 •  Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.
 • Здійснює керівництво діяльністю Відділом.
 • Забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.
 • Забезпечує відповідно до своїх повноважень ефективну діяльність Відділу.
 • Забезпечує збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню.
 •  Постійно вдосконалює організацію своєї роботи, підвищує професійну кваліфікацію.
 • Вимагає від спеціалістів селищної ради надання інформації з питань, що належать до компетенції начальника відділу (головного бухгалтера).
 • Вимагає прийняття заходів для підвищення ефективного використання коштів та матеріальних цінностей.
 • Вимагає дотримання фінансово-бюджетної дисципліни від всіх працівників міської ради.
 • Вносить пропозиції щодо визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями.
 • Вносить пропозиції щодо вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності установи.
 • Вносить пропозиції щодо створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.
 • Вносить пропозиції щодо забезпечення Відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.
 • Підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів).
 • Підписує звітність та документи, які є підставою для проведення розрахунків відповідно до укладених договорів.
 • Підписує звітність та документи, які є підставою для приймання і видачі грошових коштів.
 • Підписує звітність та документи, які є підставою для оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна.
 • Підписує звітність та документи, які є підставою для проведення інших господарських операцій.
 • Забезпечує збереження бухгалтерських документів, реєстрів обліку в установленому порядку.
 • Забезпечує складання та подання фінансової звітності до відповідних контролюючих органів в установленому порядку та в установлені терміни.
 • Здійснює контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою.
 •  Здійснює контроль за складенням звітності.
 • Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи.
 •   Здійснює контроль за правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг, згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди.
 •  Здійснює контроль за відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням.
 • Здійснює контроль за станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані. Здійснює контроль за додержанням законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти.

 

3.7. Повноваження відділу:

 •  Ведення безперервного бухгалтерського обліку за меморіально-ордерною системою по Лопатинській селищній раді з додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, національних положень (стандартів), а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності.
 •  Систематизація інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в реєстрах синтетичного та аналітичного обліку, шляхом подвійного запису.
 • Забезпечення дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку з допомогою прогресивних форм ведення бухгалтерського обліку та сучасних засобів обчислювальної техніки.
 • Складання та подання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової, бюджетної, статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку встановленому законодавством та у визначені терміни.
 • Здійснення поточного контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.
 • Здійснення поточного контролю за правильністю зарахування та використання власних надходжень.
 • Забезпечення своєчасного та в повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету.
 • Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій.
 • Проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, документального підтвердження їх наявності, стану, оцінки а також її своєчасне і вірне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку.
 • Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розроблення та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організація та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства.
 • Забезпечення дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.
 •  Забезпечення достовірності та правильності оформлення інформації включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань.
 •  Забезпечення повноти та достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.
 • Забезпечення зберігання, оформлення та передачу архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій ат складення звітності, а також звітності.
 • Забезпечення користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів, даних бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.  Забезпечення участі у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 •  Забезпечення збереження основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) та інших матеріальних цінностей за місцем їх зберігання та експлуатації.
 • Забезпечення обліку грошових коштів, основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей і своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом.
 • Забезпечення нарахування та виплати в установлені терміни заробітної плати працівникам установи.
 • Організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, рішень селищної ради та Виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови та інших нормативно-правових актів в сфері соціальної політики і здійснює контроль за їх реалізацією.

 

 

 

4. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ.

 

4.1. Право представляти Лопатинську селищну раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу в фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності.

4.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4.3. Прийняття необхідних заходів для підвищення ефективного використання державних коштів та матеріальних цінностей.

4.4. Внесення пропозицій щодо вдосконалення та поліпшення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності в установі.

 4.5. Право вимагати дотримання фінансової бюджетної дисципліни від всіх працівників установи.

4.6. Отримання у встановленому порядку від посадових осіб селищної ради, підпорядкованих установ, підприємств та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади , документів, відомостей, довідок та інших матеріалів та пояснень до них - необхідних для виконання покладених обов’язків.

4.7. Залучення відповідних спеціалістів установи для підготовки, розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього обов’язків.

4.8. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.9. Отримувати в установленому порядку від державних органів, інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.10. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.11. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

4.12. Вносити селищному голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що належать до компетенції відділу.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ.

 

Працівники Відділу зобов'язані:

 • Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.
 • Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбай­ливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.
 • Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків.
 • Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.
 • Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого по­рядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.
 • Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємо­відносинах із співробітниками та відвідувачами.
 • Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.
 • Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.
 • Проявляти ініціативність, творчість у роботі.
 • Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.
 • Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.
 • Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.
 • Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.
 • Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).
 • Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного законо­давства України.

 

              6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ.

 

6.1. Начальник відділу  - головний бухгалтер, або особа яка його заміщує у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно чинного законодавства.

6.2. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях.

6.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

7.1. Вимоги по веденню бухгалтерського обліку та фінансової звітності є обов’язковими для виконання всім працівникам відділу. За їх невиконання та допущені порушення винні можуть бути притягнені до відповідальності, згідно чинного законодавства.

7.2. Припинення діяльності чи реорганізація Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

 7.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

       Секретар ради                                                       Галина БІЛИК

 

Безымянный

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

  РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

від 22 червня   2021  року                      №  13                                  смт. Лопатин

 

 Про внесення змін до Програми

 з проведення  нормативної  грошової  оцінки

 земель  населених пунктів  , що входять до

Лопатинскої селищної

територіальної  громади на 2021 рік

 

 

         Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення сесії Лопатинської селищної ради  №5 від 20 травня   2021  «  Про уточнення бюджету Лопатинської  селищної

Територіальної  громади в травні 2021року» ,

Лопатинська селищна  рада 

  

В И Р І Ш И Л А:

 

  Внести зміни до Програми з проведення  нормативної  грошової  оцінки

 земель  населених пунктів  , що входять до  Лопатинскої селищної

територіальної  громади на 2021 рік,а саме

    1. Пункт 1 пп. 8 викласти  в наступній редакції :

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 283000,00грн

  2. Абзац 1 пункту 3 після слів с.Романівка доповнити словами с.Барилів,с.Увин,с.Щуровичі

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді

 

Селищний голова                                       Олег МИКИТИН

Описание: Безымянный

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                           

  Р І Ш Е Н Н Я                

                      

від  22 червня 2021 року                      №  14                             смт. Лопатин

 

Про затвердження Положення про оренду

комунальної майна Лопатинської територіальної громади

 

 

З метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами територіальної громади, для врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності, керуючись ст.143 Конституції України, ст.ст. 24, 75-781, Господарського кодексу України, ст.ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019, постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 № 483, селищна рада

 

вирішила:

 

 1. Затвердити Положення про оренду комунального майна Лопатинської територіальної громади згідно з додатком.
 2. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в установленому законодавством порядку.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження та інвестицій (Війтович Н. Т.)

 

 

 

Селищний голова                                                               О. МИКИТИН

        

 

 

 

Додаток

до рішення 9 сесії 8 скликання

Лопатинської селищноїради

 від 22.06.2021. № 14

 

 

Положення

про оренду комунального майна

Лопатинської територіальної громади

    

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

  1.  Положення про оренду комунального майна Лопатинської територіальної громади (надалі – Положення) розроблене у відповідності до ст.ст. 24, 75-781 Господарського кодексу України, ст. ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст. ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 № 483 та інших нормативно-правових актів.
  2. Це Положення регулює:

- організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду комунального майна, що перебуває у власності  Лопатинської територіальної громади  (далі - майно);

- майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання комунального майна Лопатинської територіальної громади.

  1.  У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, встановлених Законом.
  2.  Передача майна комунальної власності Лопатинської територіальної громади в оренду здійснюється шляхом проведення електронного аукціону, крім випадків, передбачених чинним законодавством, на підставі цього Положення, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

 

ІІ. ОБ’ЄКТИ ОРЕНДИ

  1.  Об’єктами оренди є:
 • єдині майнові комплекси підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів;
 • нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини);
 • інше окреме індивідуально визначене майно;
 • майно органів місцевого самоврядування, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій (без права викупу та передачі в суборенду орендарем);
 • майно, що не підлягає приватизації (без права викупу орендарем та передачі в суборенду).
  1.  Мінімальна площа об'єкта, який пропонується для надання в оренду, становить 1 (один) кв. м.
  2.  Не можуть бути передані в оренду об’єкти визначені ч.2 ст. 3 Закону.

 

ІІІ. ОРЕНДОДАВЦІ

3.1. Від імені  територіальної громади, повноваження орендодавця щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності здійснює Лопатинська селищна рада (далі – Рада) або визначений нею виконавчий орган.

3.2. Крім випадків, передбачених пунктом 3.1. цього Положення, від імені Лопатинської територіальної громади, повноваження орендодавця можуть здійснювати – комунальні підприємства, установи та організації  територіальної громади, на балансі яких знаходиться таке майно (далі – балансоутримувачі):

 1. щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 м2 на одного балансоутримувача (якщо менший розмір площі не встановлено статутом або рішенням ради щодо балансоутримувача);
 2. щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів, термін оренди яких складає не більше п’яти календарних днів протягом шести місяців;
 3. щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;
 4. щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря (якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організування конгресів і торговельних виставок);
 5. щодо іншого індивідуально визначеного майна.

IV. ОРЕНДАРІ

4.1. Орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, крім осіб визначених ч.4. ст.4 Закону.

 

V. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ

ЛОПАТИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЩОДО ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

5.1. Рада:

 1. приймає рішення про включення комунального майна до Переліків першого або другого типу (далі – Переліки);
 2. визначає додаткові критерії для включення об’єктів до Переліку(ів) згідно із ст. 6 Закону;

3) скасовує рішення про включення об’єкта до одного з Переліків;

 1. приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу в оренду;
 2. затверджує примірний договір оренди;
 3. затверджує Методику розрахунку орендної плати;
 4. визначає порядок розподілу орендної плати;
 5. здійснює контроль у сфері оренди комунального майна Лопатинської громади;
 6. приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень комунального майна, управління яким не віднесеного до сфери управління жодного виконавчого органу Ради;
 7. здійснює функції, передбачені пунктом 5.2 цього Положення щодо майна, управління яким не віднесеного до сфери управління жодного виконавчого органу Ради.
  1.  Уповноважений орган управління:
 1. надає згоду на розпорядження майном балансоутримувача (у випадках коли такої згоди вимагає статут/положення балансоутримувача);
 2. надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду;
 3. скасовує або змінює рішення балансоутримувача про відмову про включення майна до Переліку першого чи другого типу;
 4. приймає рішення про доцільність або про відмову в передачі єдиного майнового комплексу в оренду;
 5. приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень комунального майна, віднесеного до сфери його управління;
 6. організовує контроль за виконанням умов договорів оренди єдиних майнових комплексів та приймає участь у відповідних заходах контролю разом з уповноваженими особами орендодавця.
  1.  Балансоутримувач:
 1. приймає рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні майна до відповідного переліку за заявою орендодавця або за власною ініціативою у випадках передбачених Законом;
 2. вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до електронної торгівельної системи (далі – ЕТС);
 3. виступає орендодавцем майна, визначеного цим Положенням, у випадках, передбачених його статутом (положенням) та/або рішенням Ради;
 4. здійснює переоцінку об’єкта оренди майна, яке знаходиться у нього на балансі  у випадках, визначених ч.  2 ст. 8 Закону;
 5. у встановлених Законом випадках приймає рішення про зарахування або про відмову в зарахуванні невід’ємних поліпшень майна, яке перебуває у нього на балансі;
 6. здійснює контроль за використанням переданого ним у оренду майна.
  1.  Зазначені у пунктах 5.1.-5.3 цього Положення особи здійснюють також інші функції, передбачені Законом, актами законодавства, їхніми установчими (та/або регламентними) актами та відповідними рішеннями Ради.

 

VI. ІНІЦІАТИВА ЩОДО ОРЕНДИ МАЙНА

ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПЕРЕДАЧІ

6.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

- потенційного орендаря;

- орендодавця;

- балансоутримувача;

- уповноваженого органу управління.

6.2. Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через ЕТС звертається до орендодавця із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу.

6.3. У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості:

 1. відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати;
 2. бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо частини об’єкта;
 3. цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання, згідно з додатком 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483 (далі – Порядок КМУ);
 4. бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, — бажаний графік використання об’єкта;
 5. тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди;
 6. обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, якщо заява подається щодо включення майна до такого Переліку;
 7. контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб — також ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

     У разі подання заяви щодо включення майна до Переліку другого типу до заяви додаються документи, передбачені додатком 1 до Порядку КМУ.

6.4. Отримана заява потенційного орендаря і документи, додані до неї відповідно до цього Положення, передаються орендодавцем балансоутримувачу такого майна протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної заяви, крім випадків, коли орендодавець і балансоутримувач майна є однією особою.

6.5. Якщо ініціатором передачі в оренду об’єкта оренди є орендодавець, він звертається до балансоутримувача із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу. Така заява може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди.

Заява орендодавця про включення майна до Переліку відповідного типу подається в порядку, передбаченому пунктом 6.3. цього Положення.

6.6. За результатами розгляду заяви потенційного орендаря або орендодавця балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає одне з таких рішень:

 1. про намір передачі майна в оренду;
 2. про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав, передбачених ст.7 Закону.

     Приписи абзацу першого цього пункту Положення у частині строків не застосовуються до випадків, коли відповідно до статуту або положення балансоутримувача уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, повинен надавати згоду на передачу в оренду майна. У такому випадку балансоутримувач повинен прийняти рішення за результатами розгляду відповідної заяви не пізніше ніж через 40 робочих днів після отримання ним заяви потенційного орендаря або орендодавця. Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.

6.7. Якщо ініціатором оренди майна є уповноважений орган управління, то такий орган надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, яке є погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду. Таке рішення може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди.

Балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання рішення про доцільність передачі майна в оренду приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

6.8. Про прийняте рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу, балансоутримувач повідомляє ініціатора оренди та надсилає орендодавцю копію рішення протягом трьох робочих днів з дати його прийняття, а орендодавець оприлюднює через особистий кабінет таке рішення в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати його отримання.

У разі включення об’єкта до Переліку відповідного типу за заявою іншої особи, яка подана раніше, балансоутримувач інформує потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди) та орендодавця протягом трьох робочих днів з дати отримання заяви такого потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди).

6.9. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду балансоутримувач:

 1. вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням, та включає об’єкт до одного з Переліків, якщо відповідно до Закону балансоутримувач може виступати орендодавцем відповідного майна і якщо включення об’єкта до Переліку відповідного типу не потребує прийняття рішення іншим органом;
 2. надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди орендодавцю для її внесення до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням, та звертається до орендодавця із клопотанням про включення потенційного об’єкта оренди до одного з Переліків згідно з Положенням.

6.10. Рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) приймається Радою.

6.11. Балансоутримувач надсилає інформацію (в обсязі визначеному додатком 1) про потенційний об’єкт оренди шляхом її внесення до ЕТС через свій особистий кабінет протягом десяти робочих днів з дати прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду. Орендодавець має право внести зміни або запропонувати балансоутримувачу внести зміни до інформації про об’єкт оренди, якщо інформацію про об’єкт оренди розкрито у неповному обсязі або суперечливо.

6.12.Якщо рішення балансоутримувача про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу було скасовано або змінено Радою або в разі, коли уповноважений орган управління надав балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, інформація про потенційний об’єкт оренди може бути внесена орендодавцем до електронної торгової системи.

6.13.Не можуть бути використані за будь-яким іншим, аніж визначено у договорі оренди, цільовим призначенням такі об’єкти оренди:

 1. майно закладів охорони здоров’я;
 2. майно закладів освіти;
 3. об’єкти соціально-культурного призначення (майно закладів культури, фізичної культури і спорту);
 4. нерухоме майно, в якому розміщені органи місцевого самоврядування;
 5. майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового грошового обігу;
 6. майно, щодо якого Радою прийняте рішення про його використання за конкретним цільовим призначенням.

Такі об’єкти оренди можуть використовуватися лише для розміщення відповідних закладів або лише із збереженням профілю діяльності за конкретним цільовим призначенням, встановленим рішенням Ради, крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами, пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів. Зазначені об’єкти можуть також використовуватися для проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів.

Обмеження щодо використання майна закладів охорони здоров’я, освіти, соціально-культурного призначення (майна закладів культури, об’єктів спортивної інфраструктури) не поширюються на оренду будівель, споруд, окремих приміщень та їх частин, іншого нерухомого майна, що перебуває в аварійному стані або не використовується у діяльності таких закладів та об’єктів протягом трьох років (для об’єктів площею менш як 500 кв. метрів) або п’яти років (для об’єктів площею, що становить 500 і більше кв. метрів), за умови, що це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у такому закладі або об’єкті, крім закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально-профілактичних закладів.

Не можуть також використовуватися за будь-яким цільовим призначенням об’єкти оренди, щодо яких укладено договір оренди до набрання чинності Законом та відповідно до якого встановлено обов’язок орендаря використовувати майно за визначеним цільовим призначенням.

  1. Орендодавець може прийняти рішення про недоцільність включення об’єкта оренди до Переліку другого типу в разі наявності поданої заяви про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу або подання такої заяви орендодавцем, балансоутримувачем, уповноваженим органом управління протягом п’яти робочих днів з дня отримання орендодавцем заяви про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу, якщо такий об’єкт оренди є комерційно привабливим та є недоцільним для включення до Переліку другого типу. У такому випадку орендодавець пропонує заявнику подати заяву щодо включення іншого об’єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду щодо майна вже включеного до Переліку другого типу.
  2. У разі відмови у включенні майна до Переліку відповідного типу з підстав, передбачених п. 3 і п. 8 ч. 1 ст. 7 Закону, балансоутримувач протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає ініціатору оренди копію рішення, що повинна містити підстави та причини такої відмови. У такому рішенні надаються рекомендації ініціатору оренди щодо усунення недоліків, зокрема, щодо зміни зазначеного в заяві цільового призначення, якщо конкретний об’єкт оренди може бути використаний лише за визначеним цільовим призначенням, або щодо зміни площі (частини) об’єкта оренди. У разі коли ініціатором був потенційний орендар, подається також інформація щодо інших об’єктів, які можуть бути або вже включені до Переліку відповідного типу.

Ініціатор оренди усуває недоліки протягом 15 робочих днів з дати отримання рішення про відмову у включенні майна до Переліку відповідного типу та подає уточнену заяву. Якщо ініціатором оренди був потенційний орендар, він подає уточнену заяву орендодавцю, який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу (якщо орендодавцем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу) або одразу передає її балансоутримувачу (якщо балансоутримувачем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу), який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

Рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу та (або) рішення про намір передачі майна в оренду приймається за умови відсутності інших підстав для відмови у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.

6.16. Якщо станом на дату прийняття рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу право власності територіальної громади на об’єкт оренди, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано:

 • балансоутримувач вживає заходів для здійснення реєстрації майна якщо відповідно до статуту або положення такий балансоутримувач наділений правом вчиняти такі дії.
 • уповноважений орган управління вживає заходів для здійснення реєстрації майна у випадках якщо повноважень щодо управління  таким майном належить до його повноважень.

6.17. У разі прийняття рішення про зміну або скасування рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу орган, який прийняв таке рішення, надсилає його копію орендодавцю майна, який оприлюднює його в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного рішення.

6.18. Орендодавець оприлюднює в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні в таких випадках та у такі строки:

 1. протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за заявою потенційного орендаря згідно з ч. 2 ст. 6 Закону;
 2. протягом 20 робочих днів з дати подання потенційним орендарем заяви на оренду майна, включеного до Переліку першого типу;
 3. у будь-який час після включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за власною ініціативою (ініціативою балансоутримувача, уповноваженого органу управління або орендодавця) і щодо якого відсутня заява на оренду майна, передбачена ч. 1 ст. 11 Закону.

 

VII. Визначення орендної плати, інших платежів

 та встановлення строку оренди

  1. Вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті визначення стартової орендної плати.

Балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково здійснює переоцінку такого об’єкта у разі, якщо:

 1. у об’єкта оренди відсутня балансова вартість;
 2. залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю;
 3. залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків його первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої переоцінки).

7.2. Переоцінка здійснюється після внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, і до розміщення оголошення про передачу майна в оренду. Після переоцінки потенційного об’єкта оренди балансоутримувачі зобов’язані збільшити балансову вартість відповідного майна згідно з результатами оцінки відповідно до правил бухгалтерського обліку.

7.3. Вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) вартості, за умови наявності однієї з таких підстав:

 1. об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства;
 2. об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону;
 3. об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий строк.

7.4. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на замовлення балансоутримувача, крім випадку, передбаченого п.7.5. цього Положення. Орендар, визначений за результатами аукціону, або орендар, якому було передано в оренду об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди.

7.5. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на підставі договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення аукціону у випадках, передбачених Законом, визначається на замовлення орендаря(згідно з Порядком КМУ) як особи, у якої орендоване майно перебуває на законних підставах, без доручення балансоутримувача.

7.6. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

7.7. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна.

7.8.  Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки.

7.9. Звіт з незалежної оцінки зберігається у орендодавця протягом трьох років після закінчення дії договору оренди.

7.10. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її розмір, визначені згідно з цим Порядком та визначаються  у договорі оренди.

7.11. Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов'язаних з орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди, який підписується орендодавцем та орендарем, протягом 20 робочих днів з дати прийняття рішення про укладення договору з потенційним орендарем(у випадку передачі майна в оренду без проведення аукціону) або протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону(у випадку передачі майна в оренду через електронний аукціон).

7.12. Нарахування орендної плати припиняється у разі припинення договору оренди з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди орендарем та орендодавцем.

7.13. Розмір орендної плати визначається:

 1. у разі передачі майна в оренду  шляхом проведення електронного аукціону – відповідно до цінових пропозицій учасників аукціону;
 2. у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону – згідно з Методикою розрахунку орендної плати.
  1.  До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об'єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо).
  2. Строк оренди становить п’ять років.

Менш тривалий строк може бути встановлений у таких випадках:

 1. об’єкт оренди пропонується для використання, що має сезонний характер;
 2. об’єкт оренди пропонується для добового або погодинного використання;
 3. потенційним орендарем заявлено менш тривалий строк.

Більш тривалий строк оренди може бути встановлений у разі визначення такої ‘кової умови оренди майна.

Строк оренди визначається під час затвердження умов оренди майна.

З моменту включення об’єкта оренди до Переліку першого типу та до моменту оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду потенційні орендарі можуть подати орендодавцю заяву на оренду відповідного об’єкта у порядку, передбачену п. 50 Порядку КМУ, із зазначенням бажаного строку оренди такого об’єкта.

 

VIII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

8.1. Передача майна в оренду здійснюється шляхом проведення електронного аукціону, крім випадків, коли таке майно передається в оренду без проведення аукціону.

8.2. Порядок організації, проведення та визначення переможців електронних аукціонів здійснюється відповідно до Порядку КМУ з урахуванням приписів цього Положення.

 

IX. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ МАЙНА БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

  1. Право на отримання в оренду комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону мають особи, визначені ст. 15 Закону.
  2. Протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку другого типу або визначення статусу об’єкта оренди як “вільний” у Переліку другого типу (в разі коли щодо об’єкта не було прийнято рішення про виключення такого майна з Переліку другого типу або у разі відмови в продовженні договору оренди відповідно до абзацу третього ч. 1 ст. 19 Закону) орендодавець повинен розробити, затвердити та опублікувати в ЕТС умови та додаткові умови (у разі наявності) оренди майна.
  3. Умови передачі майна в оренду обов’язково включають розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати, та строк оренди.

Строк оренди визначається орендодавцем. Орендодавцем може бути врахований бажаний строк оренди, зазначений потенційним орендарем у поданій ним заяві.

  1. Додаткові умови оренди майна, включеного до Переліку другого типу, затверджуються Радою.

Додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем з власної ініціативи  або на підставі пропозицій:

 • балансоутримувача якщо відповідно до статут або положення про балансоутримувача він наділений правом приймати рішення про намір передачі майна
 • уповноваженого органу управління, якщо уповноважений орган повинен надати згоду на передачу в оренду майна.

Орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження конкуренції та дискримінації учасників. Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять такі положення.

Радою у межах встановленої законодавством компетенції може бути прийняте рішення про затвердження критеріїв для визначення об’єктів, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається Радою.

Можуть бути визначені такі додаткові умови оренди майна:

 1. обмеження щодо використання майна для розміщення об’єктів, перелік яких визначений в додатку 3 Порядку КМУ у кількості не більш як п’ять груп з відповідного переліку;
 2. більш тривалий строк оренди, ніж передбачено п. 7.15. цього Положення;
 3. виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку чи виконання інших інвестиційних зобов’язань у межах, передбачених законодавством;
 4. вимоги щодо наявності досвіду роботи особи у відповідній сфері, якщо об’єктом оренди є майно закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту) та додаткові документи, які повинен подати потенційний орендар на підтвердження наявності такого досвіду, передбачені цим пунктом Положення;
 5. вимоги щодо особливостей використання об’єкта оренди, що є майном закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту);
 6. інші умови, передбачені законодавством або рішенням представницького органу місцевого самоврядування (у такому разі в оголошенні зазначається посилання на відповідні нормативно-правові акти або рішення, згідно з якими визначені такі додаткові умови).

Якщо потенційний орендар має право на отримання майна без проведення аукціону, відповідно до ч. 1, абзаців 11-12ч. 2 ст. 15 Закону, а об’єкт було включено до Переліку другого типу за його заявою, протягом трьох робочих днів з дати розроблення та затвердження орендодавцем умов та додаткових умов (у разі наявності) оренди такого майна укладається договір оренди майна з таким потенційним орендарем або приймається рішення про відмову в разі наявності підстав, передбачених п. 9.6. цього Положення.

9.5.У заяві на оренду об’єкта оренди потенційний орендар зазначає бажаний строк оренди та надає згоду сплачувати орендну плату, розмір якої визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

До заяви додаються: документи, передбачені абз. 6 п. 113 Порядку КМУ.

Народний депутат України або депутат місцевої ради може подати заяву на оренду для розміщення громадської приймальні лише щодо одного об’єкта оренди в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району в місті, селища, села) за умови, що такий депутат не орендує інше державне або комунальне майно для розміщення громадської приймальні в цій адміністративно-територіальній одиниці (районі, місті, районі в місті, селищі, селі). Для розміщення громадської приймальні народного депутата України об’єкт оренди надається згідно з вимогами Закону України "Про статус народного депутата України".

9.6. Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, приймає рішення про укладення договору оренди або про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди, якщо заяву подано потенційним орендарем, передбаченим:

   1. частиною 1 ст. 15 Закону;
   2. частиною 2 ст. 15 Закону, який є комунальним підприємством, установою, організацією;
   3. абзацом 11-12 ч. 2 ст. 15 Закону, незалежно від форми власності.

Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може бути прийняте орендодавцем в таких випадках:

 1. встановлення рішенням орендодавця невідповідності заявника вимогам, передбаченим статтями 4, 15 Закону;
 2. подання недостовірної чи неповної інформації щодо особи або діяльності заявника, який звернувся із заявою про оренду об’єкта без проведення аукціону, неподання документів, передбачених додатком 1 Порядку КМУ;
 3. наявності обґрунтованих власних потреб уповноваженого органу управління та/або балансоутримувача, або потреб іншої бюджетної установи, що розміщена в будівлі, споруді, їх окремій частині;
 4. неможливості використання майна відповідно до графіка запланованих науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок;
 5. наявності рекомендації про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди заявнику, наданої експертною (художньою) радою державного підприємства, організації, установи, закладу, яким указом Президента України надано статус національний;
 6. скасування рішення про включення відповідного об’єкта оренди до Переліку другого типу або виключення об’єкта оренди з Переліку другого типу в разі наявності інших підстав, передбачених ст. 7 Закону.
  1. Орендодавець протягом 15 робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, оприлюднює через електронну торгову систему інформаційне повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, якщо заяву подано особами, передбаченими ч. 2 ст. 15 Закону, крім визначених п.9.6. цього Положення.

Інформаційне повідомлення повинне містити такі відомості:

1) повне найменування і адресу орендодавця та/або балансоутримувача;

2) інформацію про об’єкт оренди, наведену в Переліку другого типу;

3) проект договору оренди;

4) інформацію про цільове призначення об’єкта оренди;

5) умови оренди майна (розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати, строк оренди, а у разі коли об’єкт оренди пропонується для погодинного використання — також інформацію про графік використання об’єкта оренди) та додаткові умови (у разі наявності);

6) контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу заінтересовані особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта;

7) найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для проведення орендарем розрахунків за орендовані об’єкти;

8) інша додаткова інформація, визначена орендодавцем.

9.8. Протягом 20 робочих днів з дати оприлюднення інформаційного повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, суб’єкти, які згідно із статтею 15 Закону мають право на оренду майна без проведення аукціону за зазначеним в інформаційному повідомленні цільовим призначенням, мають право подати заяву на оренду відповідного об’єкта оренди та додані до неї документи згідно з пунктом  113 Порядку КМУ.

Такі потенційні орендарі подають орендодавцю оригінали документів протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строку на подання заяв на оренду об’єкта оренди.

  1.  Протягом десяти робочих днів після закінчення строку на подання потенційними орендарями заяв на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, орендодавець перевіряє подані заяви та додані до них документи, та приймає одне з таких рішень:
 • про укладення договору оренди з потенційним орендарем, якщо заяву на оренду об’єкта оренди подано одним орендарем, на підставі якої було оприлюднено інформаційне повідомлення відповідно до п. 9.7. цього Положення;
 • про укладення договору оренди з потенційним орендарем, визначеним відповідно до п.9.10. цього Положення;
 • про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди в разі наявності підстав, передбачених цим пунктом Положення.

Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може бути прийняте орендодавцем у випадках, передбачених п.9.6. цього Положення, та у випадку невідповідності заявника кваліфікаційним критеріям, передбаченим додатком 2 до Порядку КМУ.

  1. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від організацій/установ, передбачених абзацами 3, 5 та 6 ч. 2 ст. 15 Закону (крім комунальних підприємств, установ, організацій, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), договір оренди укладається з організацією/установою за результатами оцінки таких організацій/установ за критеріями та у спосіб, визначений п.119 Порядку КМУ.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох членів національних творчих спілок договір укладається з потенційним орендарем, який першим подав заяву, якщо інший порядок не передбачено рішенням відповідного Ради.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від юридичних осіб, передбачених абзацами 4, 9 ч. 2 ст. 15 Закону, крім тих, що є комунальними підприємствами, установами, організаціями та закладами освіти, що засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з країн—членів Європейського Союзу, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати. Якщо потенційні орендарі зазначили у свої заявах однаковий пропонований розмір орендної плати, договір оренди укладається з особою, яка першою подала заяву.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох депутатів місцевої ради, договір укладається з особою, визначеною Радою. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох народних депутатів України, договір укладається з особою, яка першою подала заяву.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох осіб, договір укладається з потенційним орендарем, що є комунальним підприємством, установою, організацією, якщо заяви подано щодо майна комунальної власності. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох комунальних підприємств, установ, організацій, то договір оренди укладається з такою особою, що раніше подала заяву.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта у випадках, не передбачених цим пунктом, договір оренди укладається з особою, яка першою подала заяву.

9.11. Потенційні орендарі, передбачені абзацами 3, 5 та 6 ч. 2ст.15 Закону (крім комунальних підприємств, установ, організацій, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), разом із заявою на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, подають документи, що підтверджують кількісні показники за кожним із критеріїв оцінки, передбачених додатком 2 до Порядку КМУ.

Орендодавець на підставі даних, викладених у зазначених документах, розраховує бали потенційних орендарів за кожним із критеріїв оцінки. Нараховані кожному потенційному орендарю за кожним із критеріїв бали підсумовуються. Потенційний орендар, сума балів за критеріями оцінки якого найвища, отримує право на укладення договору оренди відповідного об’єкта без проведення аукціону.

Сума балів за всіма критеріями оцінки нараховується потенційним орендарям, які подали заяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, за такою формулою:

 

Фото без опису

де Ni — сума балів відповідного потенційного орендаря за всіма критеріями;

Kj — кількісний показник відповідного критерію потенційного орендаря;

Кі  — сума кількісних показників відповідного критерію всіх потенційних орендарів,

Wj  — питома вага відповідного критерію оцінки;

n — кількість всіх потенційних орендарів, які подали заяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу;

m — кількість усіх критеріїв оцінки;

Кількість балів за кожним критерієм оцінки зазначається в додатку 2.

У разі коли два або більше потенційних орендарів отримали рівну кількість балів, право на укладення договору оренди має той потенційний орендар, який подав заяву на оренду об’єкта оренди раніше.

9.12. Потенційний орендар, який має право на отримання майна без проведення аукціону відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону, може подати через електронну торгову систему заяву на оренду майна, внесеного до Переліку першого типу, але до оприлюднення оголошення про проведення аукціону для оренди такого майна.

У такому разі орендодавець може прийняти рішення:

 1. про задоволення такої заяви, виключення об’єкта, стосовно якого подана заява, із Переліку першого типу, а також прийняти рішення про включення об’єкта до Переліку другого типу;
 2. підготувати проект рішення іншої уповноваженої особи і передати його на розгляд такої особи, якщо зазначене рішення приймається відповідно до Закону іншою уповноваженою особою;
 3. відмовити у задоволенні такої заяви, якщо включення відповідного майна до Переліку другого типу є недоцільним за умови, що орендодавець надає потенційному орендарю інформацію про інший вакантний об’єкт оренди та пропонує заявнику подати заяву щодо включення такого об’єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду, якщо такий об’єкт уже включено до Переліку другого типу.

 

X. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

10.1. Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується Радою (додаток 4).

10.2. Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з урахуванням обмежень, передбачених п.6.13 цього Положення.

10.3. Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який укладається цей договір, перевищує п’ять років.

10.4. До укладення договору оренди про передачу майна без проведення аукціону або в день його підписання потенційний орендар, який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим Положенням, зобов’язаний сплатити на рахунок орендодавця авансовий внесок у розмірах та порядку, передбаченому проектом договору оренди майна, опублікованому в інформаційному повідомленні.

Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів орендаря з орендної плати та перераховує його відповідно до пропорцій, що визначені Радою.

10.5. Договір оренди майна без проведення аукціону та акт приймання-передачі укладаються з потенційним орендарем, який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим Положенням, протягом 20 робочих днів з дати прийняття рішення про укладення договору з потенційним орендарем. Договір оренди укладається між орендодавцем, балансоутримувачем та потенційним орендарем. Орендодавець завантажує договір оренди та акт приймання-передачі до електронної торгової системи в межах строку для укладення договору оренди, визначеного цим пунктом.

10.6. До укладення договору оренди або в день його підписання переможець електронного аукціону зобов’язаний сплатити на рахунок, зазначений орендодавцем, авансовий внесок у розмірах та порядку, що передбачені проектом договору оренди майна, опублікованим в оголошенні про передачу майна в оренду, а в разі проведення електронного аукціону на продовження договору оренди — також вартість невід’ємних поліпшень (у разі їх здійснення чинним орендарем згідно з даним Положенням) у сумі, зазначеній в оголошенні про продовження договору оренди.

Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів орендаря з орендної плати та перераховує його відповідно до пропорцій, що визначені Радою.

10.7. Протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, балансоутримувачем та переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону, який в межах зазначеного строку оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет. У разі відмови балансоутримувача від підписання договору оренди, договір укладається між орендодавцем та переможцем електронного аукціону

 

XI. СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

11.1. Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору оренди зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно на користь балансоутримувача, а єдиний майновий комплекс — на користь орендодавця майна на період строку дії договору оренди на суму:

 1. вартості майна відповідно до висновку про ринкову вартість (акта оцінки), визначеного відповідно до законодавства про оцінку майна, під час передачі такого майна в оренду — якщо така оцінка майна здійснювалася; або
 2. балансової вартості майна, але не менше ніж добуток місячної орендної плати за орендоване майно за договором оренди, помножений на 100, — якщо оцінка ринкової вартості такого майна не здійснювалася.

Орендар зобов’язаний постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору оренди майно було застрахованим.

Якщо договір страхування орендованого майна укладений балансоутримувачем (орендодавцем) до моменту передачі такого майна в оренду, то орендар може бути звільнений від обов’язку страхувати таке майно.

11.2. Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору страхування надає балансоутримувачу та орендодавцю завірені належним чином копії договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).

11.3. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).

  1. Орендодавці контролюють своєчасність укладення договорів страхування орендованого майна та у разі порушення орендарем обов’язку щодо укладення договору страхування повідомляють орендаря про розірвання договору оренди.
  2. У разі настання страхового випадку, в результаті якого було пошкоджене орендоване майно, на балансоутримувача або орендодавця (в разі оренди єдиного майнового комплексу) покладається обов’язок щодо вжиття заходів для відновлення орендованого майна за рахунок отриманих ним страхових виплат.

 

XII. ПЕРЕДАЧА МАЙНА В СУБОРЕНДУ

  1. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця передати в суборенду орендоване ним майно (крім випадків, передбачених абз. 5 та 6 п. 2.1. цього Положення).

Письмова згода на передачу майна в суборенду надається орендодавцем одночасно із розміщенням оголошення про передачу майна в оренду. Орендодавець у такій письмовій згоді зазначає, що вона надається переможцю електронного аукціону з передачі майна в оренду.

  1. Наявність згоди на суборенду обов’язково зазначається в оголошенні про передачу майна в оренду та договорі оренди.

Орендар, який отримав майно в оренду на такому аукціоні, вважається таким, що отримав письмову згоду орендодавця на суборенду. Такий орендар протягом трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний подати орендодавцю один примірник договору суборенди та інформацію про суборендаря в обсязі, визначеному ч. 3 ст. 13 Закону, крім документа, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, та документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати його отримання перевіряє інформацію про суборендаря на відповідність вимогам Закону та оприлюднює договір суборенди в електронній торговій системі.

  1. Передача в суборенду майна, отриманого орендарем без проведення аукціону або конкурсу не допускається, якщо інше не передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом.

Передача в суборенду єдиних майнових комплексів не допускається.

12.4. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

12.5. До договору суборенди застосовуються положення договору оренди, крім випадків, визначених ч. 6 ст. 22 Закону.

До договору суборенди обов’язково застосовуються положення договору оренди в частині прав орендодавця, балансоутримувача на доступ до об’єкта оренди з метою проведення його перевірки або огляду.

Договір суборенди повинен містити положення про набуття ним чинності не раніше дати його оприлюднення в електронній торговій системі.

12.6. Розмір плати за суборенду встановлюється за згодою сторін договору суборенди.

12.7. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує плати за договором оренди майна, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між платою за суборенду та платою за договором оренди спрямовується орендарем до місцевого бюджету, крім випадків, коли орендар отримав в оренду майно, яке може бути використане за будь-яким цільовим призначенням, у результаті перемоги в аукціоні. Орендар, що є переможцем такого аукціону, має право використовувати таку різницю на власний розсуд.

Контроль за перерахуванням різниці, що спрямовується орендарем до місцевого бюджету, здійснюється орендодавцем.

 

XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

  1. Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою сторін до закінчення строку його дії з урахуванням обмежень, установлених статтею 16 Закону та цим Положенням.
  2. Договір оренди може бути змінений у частині зміни площі орендованого майна, якщо:
 1. зміна площі здійснюється у зв’язку з уточненням площі за наслідками технічної інвентаризації приміщення. При цьому різниця між зміненою площею приміщення і площею приміщення, передбаченою первісним договором, протягом усього строку дії договору становить не більше 50 м2 та не перевищує 10 % площі приміщення, передбаченої первісним договором;
 2. зміна площі відбувається внаслідок відмови орендаря від частини орендованого приміщення за умови, що частина приміщення, від якої орендар відмовляється, може бути самостійним об’єктом оренди, що має окремий вхід і може користуватися попитом, та бути переданим в оренду іншим особам. У такому разі орендодавець одночасно звертається до балансоутримувача із заявою про включення до Переліку першого типу частини приміщення, від якої відмовився орендар;
 3. зміна площі відбувається шляхом приєднання до об’єкта оренди додаткового приміщення, яке не має окремого входу і доступ до якого неможливий без доступу до об’єкта оренди, за умови, що площа такого приміщення не перевищує 100 % площі об’єкта оренди і що таке приєднання відбувається лише один раз протягом строку дії договору.

У разі зміни площі об’єкта оренди перерахунок орендної плати здійснюється за формулою:

 

Опл.н = Опл.д * Пф / Пд,

 

де Опл.н — нова орендна плата;

Опл.д — орендна плата за договором;

Пф — нова площа об’єкта оренди;

Пд — площа об’єкта оренди за договором.

 

  1. Графік використання об’єкта оренди за договором оренди, що передбачає погодинну оренду, може бути змінений, якщо внаслідок змін використання майна використовуватиметься не більш як 6 годин протягом доби у будні дні та/або не довше ніж з 7 години до 22 години у вихідні дні. При цьому якщо об’єкт використовується погодинно у вихідні дні, то для цілей розрахунку орендної плати вважається, що об’єкт використовується протягом повної доби (24 години) у такий вихідний день.

У разі зміни графіка використання об’єкта оренди сума орендної плати змінюється пропорційно зміненій кількості годин використання об’єкта впродовж місяця, крім випадків, коли зміни графіка використання поширюються на вихідні дні. У такому разі оренда плата розраховується за повну добу відповідного вихідного дня незалежно від змін у графіку використання.

  1. Не допускається внесення змін до договору оренди з метою збільшення строку дії договору оренди, крім випадків коли договір був укладений на строк, що становить менш як п’ять років, та з моменту укладення не продовжувався, і заява орендаря стосується збільшення строку оренди з метою приведення його у відповідність із визначеним Законом мінімальним строком. Заява орендаря підлягає задоволенню, якщо право власності на об’єкт оренди зареєстровано за відповідною територіальною громадою у державному реєстрі речових прав станом на дату заяви орендаря або станом на дату закінчення строку, на який був укладений договір. У разі прийняття рішення про внесення змін до договору з метою приведення його строку у відповідність із мінімальним строком оренди, передбаченим Законом, договір оренди викладається в новій редакції згідно з примірним договором оренди, затвердженим відповідно до частини першої статті 16 Закону, але перебіг строку оренди визначається ретроактивно з дати підписання акта приймання-передачі майна за договором, до якого вносяться зміни шляхом викладення його у новій редакції. Якщо це вимагається законом, договір оренди, викладений у новій редакції, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.
  2. Внесення змін до договору оренди майна в частині зміни цільового призначення не допускається:
 1. для договорів, укладених до набрання чинності Законом, крім випадків, коли договір укладено за результатами конкурсу або з єдиним претендентом (за результатом вивчення попиту) в межах цільових призначень, визначених Фондом державного майна,і зміна цільового призначення не призведе до зменшення розміру орендної плати, яку орендар сплачує за результатами конкурсу (вивчення попиту);
 2. для договорів, укладених після набрання чинності Законом, за умовами якого орендар не має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням (зобов’язаний використовувати майно за визначеним цільовим призначенням).
  1. Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної плати (призупинення її нарахування тощо) протягом строку його дії, крім:
 1. випадків, передбачених пунктом 12.5;
 2. випадку, коли можливість користування майном істотно зменшилася через обставини, за які орендар не відповідає (істотного пошкодження об’єкта оренди внаслідок дії обстави непереборної сили, які настали після підписанням сторонами акта приймання-передачі об’єкта, за умови, що відновлення об’єкта до того стану, в якому він перебував до настання таких обставин, потребуватиме капітального ремонту об’єкта оренди). У такому випадку зменшення орендної плати або тимчасове (на період здійснення капітального ремонту) звільнення орендаря від сплати орендної плати здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Внесення змін до договору оренди в частині збільшення суми орендної плати протягом строку його дії допускається за згодою сторін.

Не допускається внесення інших змін до договору оренди в частині умов, додаткових умов (у разі наявності) оренди майна, що були затверджені згідно з цим Положенням.

13.7. Для внесення змін до договору оренди орендар звертається до орендодавця із заявою, де зазначаються положення договору, які він пропонує змінити, та пояснення необхідності внесення таких змін.

13.8. Орендодавець протягом десяти робочих днів з моменту отримання заяви орендаря про зміни до договору оренди:

 1. приймає рішення про задоволення заяви або про відмову у задоволенні заяви у випадках, передбачених цим пунктом Положення;
 2. надсилає заяву для погодження уповноваженому органу управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, відповідно до вимог законодавства, статуту або положення балансоутримувача.

Уповноважений орган управління протягом 40 робочих днів надає погодження або відмову у погодженні на внесення змін до договору оренди. Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення про задоволення заяви про внесення змін до договору оренди.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати отримання погодження уповноваженого органу управління на внесення змін до договору оренди приймає рішення про задоволення заяви орендаря.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про задоволення заяви орендаря готує проект додаткової угоди до договору оренди.

Орендодавець надсилає орендарю і балансоутримувачу лист про відмову у внесенні змін до договору оренди, що обов’язково містить обґрунтування та підстави прийнятого рішення, якщо:

 1. орендодавець в межах своєї компетенції прийняв мотивоване рішення про відмову в задоволенні заяви орендаря про внесення змін до договору оренди;
 2. уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, прийняв рішення про відмову у внесенні змін до договору оренди.

13.9. Зміни і доповнення до договору оренди оприлюднюються орендодавцем в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати внесення до договору таких змін і доповнень.

 

XIV. ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

14.1. Орендар має право за письмовою згодою балансоутримувача майна за рахунок власних коштів здійснювати поточний та/або капітальний ремонт орендованого майна.

Для отримання такої згоди орендар звертається до балансоутримувача із клопотанням, у якому обґрунтовує необхідність проведення такого ремонту. До клопотання додаються:

 1. опис ремонтних робіт;
 2. орієнтовний строк їх проведення.

Балансоутримувач розглядає клопотання орендаря та протягом десяти робочих днів приймає одне з рішень, передбачених частиною першою статті 21 Закону.

У разі встановлення додаткової умови оренди щодо виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку, під час оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду надається згода на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна, відповідно до цього пункту. Згода на здійснення ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати або згода на здійснення невід’ємних поліпшень надається орендарю відповідно до цього Положення.

14.2. Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням внаслідок його незадовільного стану, орендар має право на зарахування витрат на здійснення капітального ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди. Для здійснення такого ремонту орендар звертається до орендодавця із клопотанням про зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати.

До клопотання додаються такі документи:

 1. опис передбачуваних робіт;
 2. кошторис витрат на їх проведення;
 3. графік виконання робіт.

Орендодавець розглядає клопотання орендаря і протягом десяти робочих днів з дати звернення орендаря приймає одне з рішень, передбачених частиною третьою статті 21 Закону.

14.3. Після проведення капітального ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, орендар надає орендодавцю документи, що засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення робіт, звіт про оцінку майна, виконаний суб’єктом оціночної діяльності, в якому визначається різниця між вартістю об’єкта оцінки в стані "після проведення ремонту" та стані "до проведення ремонту". Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або нерухоме майно, площа якого перевищує 150 кв. метрів, орендар також подає орендодавцю документи, що підтверджують оплату виконаних робіт. Незалежна оцінка майна здійснюється на замовлення орендаря.

14.4. Перерахунок орендної плати здійснюється за рішенням орендодавця про зарахування витрат орендаря, прийнятим з урахуванням вимог абзацу 2 ч. 2 ст. 21 Закону, після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50 % на строк не більше шести місяців один раз протягом строку оренди, крім випадків, передбачених п. 14.5. цього Положення.

Витрати орендаря, здійснені на проведення капітального ремонту об’єкта оренди, що вже були зараховані орендарю в рахунок орендної плати, не можуть бути зараховані повторно у разі продовження договору оренди такого об’єкта.

14.5. Якщо об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, згода на здійснення капітального ремонту, реставрацію, яка дає право на зарахування витрат орендаря у рахунок орендної плати, надається потенційному орендарю під час оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду.

Перерахунок орендної плати здійснюється орендодавцем шляхом зарахування витрат орендаря, здійснених на проведення капітального ремонту, реставрації, після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50% на строк не більше
24 місяців один раз протягом строку оренди. Таке зарахування здійснюється після виконання орендарем умов договору оренди в частині здійснення капітального ремонту, реставрації об’єкта оренди та за умови виконання ним вимог законодавства про охорону культурної спадщини.

14.6. Якщо за розрахунками орендаря, який отримав майно за результатами проведення аукціону або конкурсу, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта оренди, за винятком його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з пунктами 14.2.-14.4. цього Положення, становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності станом на будь-яку дату поточного року, орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень.

Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень або про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень приймається відповідно до частин 4-6 ст. 21 Закону.

Після отримання відповідного клопотання та до прийняття рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень здійснюється огляд приміщення та складається акт візуального обстеження об’єкта оренди, в якому зазначається опис стану об’єкта та до якого додаються фотографічні зображення об’єкта оренди. Такий огляд здійснюється:

 • орендодавцем та балансоутримувачем
 • балансоутримувачем, у випадку якщо повноваження щодо такого огляду надано відповідним рішенням Ради .
  1. Орендар не може вилучати з об’єкта оренди здійснені ним невід’ємні поліпшення, поліпшення, отримані у результаті проведення капітального ремонту відповідно до п. 14.2 цього Положення, в тому числі в разі не продовження з таким орендарем договору оренди.

Орендар не може вилучати з об’єкта оренди здійснені ним поліпшення, отримані внаслідок проведення капітального ремонту, крім випадку, передбаченого абзацом 1 ч. 3 ст. 25 Закону.

  1.  Клопотання орендаря про здійснення поточного та/або капітального ремонту, невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду, зарахування витрат на виконання ремонтних робіт та рішення, що приймаються за результатами розгляду таких клопотань, оприлюднюються орендодавцем протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного клопотання та прийняття відповідного рішення в електронній торговій системі.
  2.  Контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень орендованого майна здійснюється орендодавцем та балансоутримувачем, якщо інше не визначено Радою.
  3. Після здійснення невід’ємних поліпшень орендар подає інформацію про завершення виконання робіт та копії підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт уповноваженому органу, визначеному статтею 21 Закону, що приймав рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень. Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або нерухоме майно, площа якого перевищує 150 м2, орендар також подає документи, що підтверджують оплату виконаних робіт.
  4. Якщо орендар здійснив за рахунок власних коштів невід’ємні поліпшення орендованого майна за згодою уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, такий орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень у розмірі, що визначений відповідно до п. 14.12 цього Положення, після укладення орендодавцем договору оренди з новим орендарем за результатами проведення аукціону, якщо виконується кожна з таких умов:
 1. орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної відповідно до п. 14.12 цього Положення, крім його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з пунктами 14.2-14.4. цього Положення;
 2. орендар отримав письмову згоду уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, на здійснення невід’ємних поліпшень;
 3. здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, що підлягають компенсації, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена відповідно до п. 14.13. цього Положення;
 4. орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати;
 5. орендар бере участь в аукціоні на продовження договору оренди.
  1.  Для реалізації права на компенсацію вартості невід’ємних поліпшень вартість невід’ємних поліпшень визначається на підставі звіту незалежного оцінювача про ринкову вартість таких поліпшень. Оцінка здійснюється на замовлення орендаря без доручення балансоутримувача і повинна бути проведена не раніше ніж за шість місяців та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору оренди.

Оцінювач визначає ринкову вартість невід’ємних поліпшень, виконаних на орендованому майні орендарем, як різницю між вартістю об’єкта оцінки в стані "після проведення невід’ємних поліпшень" та стані "до проведення невід’ємних поліпшень". Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

  1.  Для компенсації здійснених невід’ємних поліпшень орендар подає звіт про оцінку (акт оцінки майна) та рецензію на нього, передбачені пунктом 14.12.  цього Положення, та висновок будівельної експертизи, передбачений пунктом 14.11. цього Положення, разом з заявою про продовження договору оренди, який підлягає продовженню за результатами проведення аукціону.
  2.  Вартість невід’ємних поліпшень компенсується орендодавцем попередньому орендарю після сплати новим орендарем розміру компенсації таких витрат, зазначених в оголошенні про продовження договору оренди, крім випадків, коли попередньому орендарю було відмовлено у продовженні договору оренди на підставі того, що орендоване приміщення необхідно для власних потреб балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовому зверненні балансоутримувача, поданому ним орендарю. У такому разі вартість невід’ємних поліпшень компенсується орендодавцем попередньому орендарю у порядку, визначеному Радою.

Орендодавець компенсує вартість невід’ємних поліпшень попередньому орендарю після підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) об’єкта оренди за умови дотримання вимог п. 14.7.  цього Положення таких умов:

 1. відсутності в попереднього орендаря зобов’язань із сплати пені, неустойки, орендної плати, платежів за договором про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг та інших платежів, передбачених договором оренди;
 2. компенсації попереднім орендарем суми збитків, завданих орендованому майну, у разі їх наявності.
  1.  У випадку приватизації об’єкта оренди компенсація вартості невід’ємних поліпшень здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про приватизацію державного та комунального майна".
  2.  Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, компенсації не підлягає.

 

XV. Порядок здійснення самоврядного контролю за використанням майна територіальної громади, переданого в оренду

  1. Контрольними заходами у сфері оренди майна територіальної громади є:
 1. постійний документальний контроль за виконанням умов договору оренди та контроль за використанням переданого в оренду майна територіальної громади (далі – постійний контроль);
 2. періодичний комплексний контроль за виконанням умов договору та використанням майна з оглядом об'єкта оренди (далі – періодичний контроль).
  1.  Контроль у сфері оренди майна територіальної громади покладається на:
   1. орендодавця майна - щодо виконання умов договорів оренди;
   2. балансоутримувачів майна – щодо використання нерухомого та рухомого майна.

Якщо орендодавець не є органом, до сфери управління якого віднесено єдиний майновий комплекс, контрольні заходи здійснюються із особливостями, передбаченими цим Положенням, із обов’язковим залученням представників виконавчого органу Ради, до сфери управління якого віднесене відповідне майно.

  1. Під час здійснення контрольних заходів їх учасники керуються Конституцією та законами України, іншими законодавчими актами, цим Положенням та актами Ради, інших уповноважених виконавчих органів Ради та їхніх посадових осіб, а також договором оренди, щодо якого здійснюється контроль.
  2. З метою забезпечення контрольних заходів орендодавці можуть надсилати органам державної влади, органам місцевого самоврядування та іншим юридичним особам, незалежно від форми власності, а також фізичним особам запити для отримання інформації з питань щодо виконання орендарем зобов'язань, передбачених договором оренди.
  3. Орендар на вимогу уповноваженої особи орендодавця та/або балансоутримувача зобов’язаний забезпечити доступ на об’єкт оренди з метою здійснення контрольних заходів, передбачених п. 15.2. цього Положення, про що обов’язково зазначається в усіх договорах оренди майна територіальної громади.

Протиправний недопуск зазначених у абзаці першому цього пункту осіб орендарем вважається порушенням (невиконанням) умов договору та є підставою для ініціювання розірвання договору оренди.

Факт недопущення уповноважених представників орендодавця, балансоутримувача або уповноваженого органу управління для здійснення контролю підтверджується актом про недопуск. Акт складається у двох примірниках, які підписують усі присутні представники орендодавця, балансоутримувача або уповноваженого органа управління. Один примірник такого акту надсилається орендарю поштою на адресу, вказану у договорі оренди.

  1.  Під час здійснення постійного контролю балансоутримувачем перевіряються:
 1. цільове використання об’єкта оренди (якщо цільове використання визначено договором);
 2. технічний стан об’єкта оренди (перебування об’єкта у стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу);
 3. відповідність займаної орендарем площі акту приймання-передавання орендованого майна;
 4. надходження плати за оренду майна до балансоутримувача (щомісяця);
 5. наявність чинного договору страхування об'єкта оренди;
 6. виконання договору відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (щомісяця).
  1.  Під час здійснення постійного контролю орендодавцем перевіряються:
 1. надходження плати за оренду майна (щомісяця);
 2. наявність чинного договору страхування об'єкта оренди;
 3. відомості щодо відповідності орендаря вимогам ч. 3 ст. 4 Закону.

Якщо особа орендодавця та балансоутримувача збігається – перелічені у п. 15.7.-15.8. цього Положення контрольні заходи здійснюються орендодавцем.

  1.  У разі виявлення порушень під час здійснення постійного контролю, орендар невідкладно повідомляє уповноважений орган управління та орендаря. Орендар повідомляється у спосіб, визначений договором.
  2.  Періодичний контроль здійснюється за участю уповноважених представників орендодавця, орендаря, а також:
 1. балансоутримувача – у разі оренди нерухомого або рухомого майна територіальної громади;
 2. уповноваженого органу управління – у разі оренди єдиного майнового комплексу комунального підприємства, його відокремленого структурного підрозділу.

Представники відповідного уповноваженого органу управління можуть залучатися до здійснення контрольних заходів щодо нерухомого майна за ініціативи орендодавця або наявності відповідної умови в договорі оренди. Направлення представників балансоутримувача або уповноваженого органу управління для участі у здійсненні заходів контролю здійснюється на підставі розпорядчого акту керівника такої особи, а у разі якщо балансоутримувачем або уповноваженим органом управління є виконавчий комітет Ради – розпорядженням сільського голови.

  1. Періодичний контроль здійснюється за ініціативою орендодавця згідно з щорічними планами-графіками контролю у сфері оренди майна територіальної громади (далі – план-графік) не частіше ніж раз на три роки протягом строку дії договору оренди, але не пізніше ніж за місяць до припинення договору оренди.

Плани-графіки контролю затверджуються розпорядчим актом орендодавця не пізніше першого грудня року, що передує плановому та оприлюднюються протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати їх затвердження на веб-сайті Ради, а у разі наявності окремого веб-сайту у органа управління, до сфери якого належить орендодавець чи безпосередньо у орендодавця, - також і на їхніх ресурсах. Будь-які зміни у план-графік підлягають оприлюдненню у такому ж порядку та строки.

У плані-графіку зазначаються договір оренди, об'єкт оренди, дані орендаря та орієнтовний строк проведення контрольних заходів.

Позаплановий контроль також здійснюється (без унесення змін до плану-графіку) у разі надходження звернення органу управління з відповідним обґрунтуванням, звернення правоохоронних органів, а також за власною ініціативою орендаря.

  1.  Орендодавець повідомляє уповноважений орган управління про проведення позапланового контрлю не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дня проведення відповідних контрольних заходів.
  2.  Під час здійснення періодичного контролю перевіряються:
 1. відповідність цільового використання майна (якщо цільове використання визначено договором оренди);
 2. технічний стан об’єкта оренди;
 3. наявність/відсутність суборенди;
 4. виконання умов договору оренди.
  1.  У процесі проведення періодичного контролю використовуються документи, які можуть підтверджувати виконання умов договору оренди або використання орендованого майна.

Такими документами, зокрема, але не виключно, можуть бути:

 1. матеріали щодо використання амортизаційних відрахувань (у разі якщо орендоване майно перебуває на балансі орендаря);
 2. договори страхування орендованого майна;
 3.   матеріали щодо списання орендованого майна;
 4. інші документи, в яких можуть міститися необхідні для проведення перевірки відомості.

Документи мають бути належним чином оформлені та не мати виправлень, пропущених сторінок.

Копії документів, що додаються до матеріалів перевірки, мають бути завірені орендарем (у разі надання ним відповідних копій) або особою, яка здійснює контрольні заходи (у разі, якщо копії робляться особами, що здійснюють контроль самостійно з оригіналів документів, наданих орендарем).

  1.  Орендар своєчасне надання уповноваженим особам, які здійснюють контрольні заходи, усієї необхідної інформації та документів та забезпечує їх достовірність.

Ненадання орендарем зазначених у абзаці першому цього пункту інформації та/або документів чи надання недостовірної інформації вважається порушенням (невиконанням) умов договору та є підставою для ініціювання розірвання договору оренди.

  1.  За результатами здійснення періодичного контролю складається звіт, що містить інформацію за напрямами, визначеними у п.15.13. цього Положення, а також інформацію про наявність/відсутність порушень умов виконання договору оренди та використання орендованого майна.

Відповідальним за складання звіту є орендодавець. Звіт складається за формою, затвердженою додатком 3 до цього Положення, у кількості примірників, яка відповідає кількості залучених до контролю сторін і підписується його учасниками. До звіту додаються документи які підтверджують стан виконання умов договору оренди.

У разі орендаря (його уповноважених осіб) від підписання звіту цей факт підтверджується відповідним записом у звіті, який посвідчується усіма іншими учасниками контролю.

У разі відмови орендаря отримати свій примірник звіту, він надсилається орендодавцем на поштову адресу орендаря, вказану у договорі.

  1.  У разі виявлення порушення умов договору оренди або використання майна орендар має вжити заходів щодо їх усунення протягом 30 днів від дати отримання орендарем відповідного повідомлення про наявність порушень у ході здійснення постійного контролю або звіту за результатами комплексного періодичного контролю.

Днем отримання орендарем повідомлення про наявність порушень вважається:

 1. день надсилання належним чином оформленої копії такого повідомлення на електронну пошту орендаря (якщо такий спосіб повідомлення передбачений договором);
 2. день отримання орендарем відповідного поштового відправлення;
 3. день надсилання орендарю відповідного поштового відправлення – у випадку ухилення орендаря від отримання відповідного повідомлення, надісланого за адресою, вказаною у договорі оренди. Ухиленням вважається неотримання відповідного поштового відправлення орендарем (його уповноваженим представником) у строк, встановлений законодавством у сфері поштового зв'язку.
  1.  Якщо протягом встановленого п. 15.16. цього Положення строку орендар не усунув порушення умов договору оренди та/або використання майна, орендодавець (балансоутримувач) вживає відповідних заходів згідно з вимогами чинного законодавства та/або договору оренди.

 

XVІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Передача в оренду нерухомого майна, що є пам’яткою культурної спадщини здійснюється в порядку, визначеному Законом та Порядком КМУ, з урахуванням Закону України «Про охорону культурної спадщини» та інших законодавчих актів.

16.2. Продовження терміну дії договору оренди здійснюється за згодою сторін до закінчення строку його дії за результатами проведення електронних аукціонів, або без проведення аукціонів  в порядку, встановленому Законом та Порядком КМУ.

16.3. Питання, що не передбачені цим Положенням, регулюються нормами Закону та  постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483, а також іншими актами законодавства.

 

 

Секретар ради                                                                                            Г. Білик

Безымянный

                                            ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

9  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

від 22 червня 2021  року             № 15                                          смт.Лопатин

 

 

Про утворення фонду захисних споруд

цивільного захисту в Лопатинській

 територіальній громаді

 

Для вирішення питань щодо укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій в мирний час та дії засобів ураження в особливий період, відповідно до п.23 ч.2 ст.19, ч.4 ст.32  Кодексу цивільного захисту України, наказу  Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018  №579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2018  за №879/32331 «Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту», керуючись п.25 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Лопатинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про фонд захисних споруд Лопатинської селищної територіальної громади,  згідно з додатком 1.

 

 2. Утворити фонд захисних споруд цивільного захисту (далі - ЗС ЦЗ) Лопатинської територіальної громади, згідно з додатками:

2.1.  Затвердити фонд сховищ та протирадіаційних укриттів Лопатинської селищної територіальної громади,  згідно з додатком 2.

 

2.2. Затвердити фонд найпростіших укриттів (підвальних приміщень) Лопатинської селищної територіальної громади згідно з додатком 3.

 

3. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, ФОП, на балансі яких знаходяться ЗС ЦЗ, забезпечити їх утримання в готовності до використання за призначенням.

 

4. Використання ЗС ЦЗ суб'єктами господарювання здійснювати згідно з Порядком створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017  №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» .

 

      5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження інвестицій та інвестицій Лопатинської селищної ради (Війтович Н. Т.).

     

 

 

Селищний  голова                                                              Олег Микитин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення

Лопатинської селищної ради

                                                                             від ____________ № ____   

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фонд захисних споруд цивільного захисту Лопатинської селищної територіальної громади

 

 1. Фонд захисних споруд Лопатинської селищної територіальної громади – це сукупність усіх захисних та інших споруд, що можуть бути використані для укриття та захисту населення, які перебувають у комунальній, державній та приватній власності. Фонд створено з метою укриття та захисту населення населених пунктів громади від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, дії засобів ураження в особливий період, терористичних актів і т.д. Лопатинська селищна територіальна громада, керівники підприємств, організацій та установ населених пунктів громади, ФОП, на балансі яких знаходяться захисні споруди, керуються Порядком створення, утримання фонду захисних  споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 10.03.2017 р. № 138.
 2. Селищна рада, за поданням виконавчого комітету, приймає рішення щодо:                                         
 • планування та організації роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;
 • подальшого використання захисних споруд державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд.
 1.  Виконком селищної ради здійснює:
 • організацію виконання вимог законодавства щодо використання, утримання та реконструкції Фонду захисних споруд  населених пунктів громади;
 • визначення потреби  Фонду захисних споруд  населених пунктів громади;
 • організацію обліку Фонду захисних споруд  населених пунктів громади;
 • контроль за утриманням та станом готовності до використання за призначенням захисних споруд  селищної громади.
 1.  Утримання захисних споруд у готовності до використання за призначенням здійснюється їх балансоутримувачем за рахунок власних коштів.
 2.  У разі використання однієї захисної споруди кількома суб’єктами господарювання вони беруть участь в її утриманні відповідно до договорів, укладених з балансоутримувачем захисної споруди.
 3.  Захисні споруди (найпростіші укриття) можуть використовуватися у мирний час для господарських, культурних і побутових потреб.
 4.  Захисні споруди (найпростіші укриття) у мирний час можуть передаватися для задоволення господарських, культурних та побутових потреб із збереженням цільового призначення таких споруд.
 5.  Визначення потреби та ведення обліку Фонду захисних споруд населених пунктів громади здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

Секретар селищної ради                                                              Г. Білик

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до рішення

Лопатинської селищної ради

                                                                             від ____________ № ____ 

 

Фонд сховищ та протирадіаційних укриттів Лопатинської селищної територіальної громади

 

Номер

п/п

 Інвен-тарний номер

№ ПРУ

Відомча належність, найменування підприємства, організації (адреса)

Тип захисної споруди

Місткість (тис. чол.)

Рік вводу

Площа (м2)

Примітка

 1.  

11

51485

Миколаївський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»,   с. Миколаїв, вул. Зарічна, 2

ПРУ

0,15

 

135,2

 

 1.  

12

51489

Приватний підприємець Прокопчук Віталій Богданович (бувший харчовий комбінат),

с. Лопатин, вул. Героїв Майдану, 17

ПРУ

0,050

1959

73,3

 

 1.  

17

51519

КНП «Лопатинська районна лікарня», сел. Лопатин,

вул. Січових Стрільців, 27

ПРУ

0,140

1982

118,9

 

 1.  

18

51481

Товариство з обмеженою відповідальністю “Лопатинський торфобрикетний завод”,

сел. Лопатин, вул. Промислова, 33

ПРУ

0,100

1979

144,3

 

 1.  

24

51509

Лопатинський ДНЗ,

сел. Лопатин, вул. Чорновола, 7

ПРУ

0,300

1979

420

 

 1.  

30

51510

Народний дім Лопатинсьвкої сільської ради, сел. Лопатин, вул. Центральна,24а

ПРУ

0,080

1975

80,0

 

 1.  

31

51511

Ж/БЛопатинської сільської ради, сел. Лопатин, вул. В. Чорновола, 5а

ПРУ

0,080

1975

40,0

 

 1.  

36

51515

Зош І-ІІ ст. с. Нивиці, вул. Шевченка, 3

ПРУ

0,02

1989

14,1

 

 1.  

37

51516

Лопатинська Зош І-ІІІ ст., вул. Центральна, 23

ПРУ

0,100

1945

87,8

 

 

Секретар селищної ради                                                                                Г. Білик

 

 

Додаток 3 до рішення

Лопатинської селищної ради

                                                                             від ____________ № ____ 

 

Фонд найпростіших укриттів(підвалів)  Лопатинської селищної територіальної громади

 

№ п/п

Назва населеного пункту

Населення, чол.

Кількість домогосподарств

Кількість найпростіших укриттів(льохів), шт.

1

село Адамівка

72

41

38

2

село Барилів

324

118

104

3

село Батиїв

262

84

69

4

село Бебехи

43

15

12

5

село Березівка

594

172

170

6

село Волиця-Барилова

158

46

42

7

село Грицеволя

483

204

128

8

село Завидче

305

115

114

9

село Загатка

72

16

15

10

село Корчівка

62

22

19

11

село Куликів

589

152

145

12

село Кустин

409

124

122

13

селище міського типу Лопатин

3 335

1114

1112

14

село Миколаїв

1005

307

305

15

село Нивиці

835

264

259

16

село Новоставці

317

94

94

17

село Підмонастирок

66

24

23

18

село Пустельники

33

15

15

19

село Романівка

76

32

31

20

село Руденко

351

110

110

21

село Сморжів

794

259

246

22

село Старий Майдан

35

11

10

23

село Стирківці

139

46

45

24

село Стремільче

374

141

140

25

село Трійця

223

73

72

26

село Увин

243

97

95

27

село Хмільно

669

188

182

28

село Щуровичі

417

135

135

 

Всього:

12285

3919

3852

 

 

 

 

         Секретар селищної ради                                                                             Г. Білик

  

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь